"Ascunse în văzul tuturor, văzute doar de doritori!"

PUBLICITATE

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, Care de bună voie ai primit moartea pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc și ca un mielușel fără de glas împotriva celui cel înjunghie, așa nu Țiai deschis gura; căci pe cruce fiind răstignit între cei doi tâlhari și batjocoririle de la cei potrivnici primind, spre cer Țiai ridicat ochii și cu bunătate Teai rugat: „Părinte, iartăle lor, că nu știu ce fac”.

Tu, Doamne, neai învățat să nu stăm împotriva celui rău și ai zis: „De te va lovi cineva peste obrazul cel drept, întoarcei și pe cel stâng”. Asemenea Tu neai poruncit zicând: „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugațivă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Părintelui vostru cel din ceruri, căci El răsare soarele Său peste cei buni și peste cei răi, și plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți”.

Tu Însuți întru tot bunule Împărate, caută la mine nevrednicul robul Tău, și dămi tărie, ca să nu mă mânii împotriva vrăjmașului meu și să nui întorc lui loviturile cu răzbunare, căci „numai al Meu este a răzbuna”, grăiește Domnul; iar nouă, făpturilor celor după chipul și asemănarea Ta, neai poruncit Tu Însuți „ca să nu apună soarele peste mânia voastră”, și daruri la sfintele Tale altare să nu ducem până nu ne vom fi împăcat mai întâi cu cei în neînțelegeri cu noi!

Tu deci, Care în luminoasa și sfânta rugăciune „Tatăl nostru” ne înveți să ne rugăm zicând: „Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”, ajutămi mie, Doamne, ca, potrivit cuvintelor Tale, să răsplătesc cu bine celor ce mă urăsc, celor ce mă vatămă și celor ce mă prigonesc. Dăle, Doamne, pacea Ta, lumineazăle mintea, ca să Te cunoască pe Tine și poruncile Tale, curățeștele inima și o îmlădie, ca săși vadă greșelile și să se căiască de nedreptățile lor! Nui lăsa pe ei, Doamne, în rătăcire și în păcat! Trimitele lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă și să se mântuiască și să fie vii întru împărăția Ta!

PUBLICITATE

Iar mie, Stăpâne, dăruieștemi duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, pentru ca în pace și cu bucurie pururea să grăiesc către Tine unele ca acestea: „Iartăne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”. Amin.
***

Rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmași

Doamne, învațămă săȚi cunosc mărirea și bunătatea. Dămi inimă curată și lesne iertătoare și căință pentru supărările ceam făcut altora. Fă să am dragoste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile cemi vin din partea lor, făcând porunca Ta.

Mă făgăduiesc să nu mai fac rău celor cemi fac rău; pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjmașul, îi voi da pâine; iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica și de se va rătăci, îl voi povățui.

PUBLICITATE

Doamne, eu nu sunt decât om neputincios. De aceea, ajutămă, cu darul Tău, să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferințele și neodihna cemi vin de la ei și ne împacă pe noi.

Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să viețuim pe pământ cu pace, cu bucurie, și săȚi zicem în unire, cu față senină și cu inimă curată: „Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”. Că Ție se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

*Continutul acestui articol este doar pentru informare si nu se doreste a fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect, va recomandam sa consultati un medic specialist.